Kūrybinė užduotis

Išnagrinėkite savo gyvenamosios aplinkos (miesto, miestelio, rajono) ūkį ir visuomenės gyvenimą Naujaisiais laikais. Remdamiesi surinkta informacija sukurkite skaitmeninę knygą. Darbą atlikite kūrybiškai, galvodami apie savo skaitytoją – bendraamžį (jam turi būti įdomu skaityti, tyrinėti jūsų pateiktą medžiagą). 

Knygoje turi būti iliustruotas viršelis su pavadinimu ir autoriais; titulinis lapas su knygos pavadinimu, autorių vardais ir pavardėmis, sukūrimo metais ir vieta (jūsų gyvenamosios vietovės ir mokyklos pavadinimai); turinio lapas Turinys su visais knygą sudarančiais skyriais, temomis; skyrių ir temų medžiaga (pagal jūsų pasirinktą struktūrą); literatūros ir šaltinių sąrašas (gale). 

 1. Pasidomėkite ir su klase aptarkite, kaip gyveno žmonės jūsų gyvenamojoje vietovėje.
  • Kokie buvo jų pagrindiniai verslai?
  • Kokių naujų verslų, profesijų atsirado nagrinėjamu laikotarpiu?
  • Kas būdinga žmonių kasdienybei (buičiai)?
  • Informacijos ieškokite, vartodami temos raktinius žodžius ir sąvokas: manufaktūra, Valakų reforma, baudžiava ir baudžiauninkas, dvaras
 2. Klasėje nutarkite, kokios temos tinka jūsų gyvenamajai aplinkai (miesteliui, miestui, rajonui). Pavyzdžiui, A – manufaktūra, B – dvaro ūkis, C – miestelio gyventojų(-o) ūkinė veikla. Nuspręskite, kokį Naujųjų laikų laikotarpį(-ius) nagrinėsite. 
 3. Pasiskirstykite klasėje į grupes po 3–4 žmones ir pasidalykite temas.  
 4. Grupėje susitarkite, kas už ką bus atsakingas: kuris iš grupės narių ir apie kokį temos klausimą rinks informaciją, kuris ją apdoros ir apipavidalins, kas sudėlios knygos turinį. 
 5. Surinkite šaltinius, atrinkite reikiamą informaciją ir ją susisteminkite pagal grupės numatytą knygos turinį. Nagrinėdami medžiagą laikykitės istorijos įvykių ir reiškinių nagrinėjimo struktūros (priežastys, eiga / ypatumai, padariniai), chronologinio (nuo seniausio iki naujausio įvykio ar reiškinio) dėstymo.
 6. Parenkite knygą naudodamiesi Canva įrankiu arba savo pasirinkta elektronine priemone. Išsaugok ją .png ar .jpg formatu savo kompiuteryje.
 7. Surenkite knygų pristatymą klasei, mokyklos ar gyvenamosios vietovės bendruomenei.