Šaltinių sąrašas

Baltijos šalių istorijos chrestomatija, Vilnius, 2002.

Baronas D., Stačiatikiai kitatikių valdžioje. LDK atvejis XIII–XV a., in: Lietuvos istorijos metraštis. 2004 metai, t. 1, Vilnius, 2005, p. 5–24.

Bumblauskas A., Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795, Vilnius, 2005.

D. Karvelio asmeninis rašytinių ir vaizdo dokumentų archyvas.

Genzelis B., Lietuvos kultūros istorija, Kaunas, 2019.

Jurginis J., Renesansas ir humanizmas Lietuvoje, Vilnius, 1965.

Kempa T., Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka, Warszawa, 2000.

Kraštas ir žmonės. Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV–XIX a.), Vilnius, 1988.

Krikščionybės Lietuvoje istorija, sud. V. Ališauskas, Vilnius, 2006.

Latišenka A. ir kt., Didysis istorijos atlasas mokyklai, Vilnius, 2014.

Lietuva 1009–2009, Vilniaus, 2009.

Lietuvos evangelikų bažnyčios. Istorijos metmenys, sud. A. Hermann, Vilnius, 2003.

Lietuvos istorijos atlasas, Vilnius, 2001.

Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis XIII–XVII a.: istorijos šaltinių antologija, Vilnius, 1994.

Lukšaitė I., Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje, Vilnius, 1999.

Shutterstock, Wikimedia, Visuotinė lietuvių enciklopedija nuotraukos.

Sliesoriūnas G., Lietuvos istorija, t. VI, Vilnius, 2015.

Теплова В. А., Брестская церковная уния. Предыстория, причины и следствия, in: Уния в документах, Минск, 1997.