Sąvokos

„Tvanas“XVII a. vidurio Abiejų Tautų Respublikos karai su Rusija ir Švedija bei Rusijos ir Švedijos karas Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje.

Absoliutizmas (absoliutinė monarchija) – valstybės valdymo būdas, kai aukščiausioji valdžia yra sutelkta monarcho (imperatoriaus, karaliaus ar kunigaikščio), kuriam negalioja jokie įstatymai, rankose. Valdovas savo galioje turi visas tris valdžias: įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę.

Etmonas – XV–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pareigūnas, šauktinės bajorų ir / arba samdinių kariuomenės vadas. Kol Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai turėdavo atlikti privalomą karinę tarnybą, buvo dvi etmonų pareigybės: didysis etmonas (vadovavo šauktiniams) ir lauko etmonas (vadovavo samdiniams).

Kaštelionas – didžiojo kunigaikščio skiriamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pareigūnas, valdantis apskritį (vaivadijos administracinį vienetą), valdovo pilis su joms priklausiusiomis žemės valdomis, ir pavaduojantis vaivadą.

Kazokai – XV–XVII a. Lenkijos, Lietuvos, Krymo ir Maskvos valstybės (vėliau Rusijos) pasienių laisvieji gyventojai, turėję saugoti valstybės sieną.

Konstitucinė monarchija – valdymo būdas, kai valstybės valdovo valdžia yra ribojama konstitucijos (aukščiausios teisės, įvestos piliečiams atstovaujamos steigiamosios valdžios) arba kitų įstatymų.

Pavietas – LDK teritorinis administracinis vienetas XVI a. II pusėje – XVIII a., vaivadijos dalis – apskritis, pervadinta Lenkijos karalystės teritorinio vieneto pavadinimu, vaivadijos dalis (apskritis).

Respublika – valstybės valdymo forma, kai piliečiai renka savo atstovus, kuriuos įgalioja nustatytą laikotarpį valdyti valstybę.

Seimelis – XVI-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų savivaldos institucija, kuri rinkdavo savo atstovus į Abietų Tautų Respublikos Seimo Atstovų rūmus, pavietų ir kitus teismus, aptardavo užsienio ir vidaus politikos klausimus.

Vaivada – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pareigūnas, skiriamas didžiojo kunigaikščio, turintis atlikti vietininko, vaivadijos valdytojo funkcijas.

Valdymo forma – tai valstybės valdymo sistema, nusakanti, kam priklauso valdžia ir iš kur ji kilo (monarchija, respublika ir diktatūra).