Kūrybinė užduotis

Parenkite istorinį pasakojimą apie LDK visuomenę XIII-XV a., laikydamiesi įprastos rašinio struktūros:

  1. Įžanga – temos ir jūsų aptariamų klausimų pristatymas.
  2. Dėstymas – informacijos analizė.
  3. Apibendrinimas – jūsų sprendimai.

Rengdami pasakojimą:

  1. Nuosekliai (chronologine seka nuo anksčiausio iki naujausio įvykio) aptarkite LDK visuomenės raidą XIII-XV a.
  2. Pateikite ir argumentuokite savo nuomonę apie LDK visuomenės grupių teises ir pareigas.
  3. Nurodykite, kokius sprendimus dėl LDK visuomenės gyvenimo būtumėte priėmę jūs, jei turėtumėte LDK valdovo galias. Savo sprendimus pagrįskite.

Remkitės temos medžiaga, žiniomis apie dabarties pasaulį ir asmenine patirtimi.