Sąvokos

Akcinė bendrovė įmonė, kurios turtas (kapitalas) yra padalytas į vienodos vertės akcijas (dalis).

Bankas įmonė, kuri saugo privačių asmenų ar organizacijų pinigus, vertybinius popierius ir kitas jų pasirinktas vertybes, skolina lėšas už palūkanas (mokesčius, mokamus už pinigų skolinimą, numatant skolininkui sumokėti jo ir skolintojo sutartą dalį (procentus) nuo paskolintos sumos). 

Bankininkystė ūkinė veikla, kuriai būdingas pinigų saugojimas ir skolinimas.

Baudžiavavalstiečio (vadinamo baudžiauninku) priklausomybė nuo feodalo, galinčio naudotis valstiečio darbu, ištekliais, priimti sprendimus dėl asmeninio jo gyvenimo, teisti ir bausti jį, neleisti jam keisti gyvenamosios vietos.

Birža įstaiga – prekyvietė, kurioje sudaromi prekybiniai susitarimai (vertybinių popierių, akcijų pardavimo, valiutos keitimo, prekių pardavimai).

Činšas – piniginis mokestis, kurį baudžiauninkas moka žemvaldžiui už naudojimąsi žemės sklypu.

Duoklė – tai asmens mokamas mokestis žemvaldžiui natūra (produktais) arba (vėlesniais laikais) pinigais.

Gatvinis kaimas – gyvenvietė, kuri turi vieną pagrindinę gatvę, palei kurią išdėstomos sodybos.

Kapitalizmas – visuomenės santvarka, pagrįsta privačios nuosavybės turėjimu, laisvu naudojimu ir laisva (valstybės ar valdovų neribojama) rinka.

Lažas privalomi lauko darbai, atliekami valstiečio, baudžiauninko.

Manufaktūra – gamybos įmonė arba ūkinės veiklos forma, kuriai būdingas samdomasis darbas ir darbo pasidalijimas.

Modernumas – naujoviškumas, atitinkantis naujus tam tikro laikotarpio standartus, elgseną, skonį ir stilių.

Natūrinis ūkis – ūkio organizavimo forma, pasižyminti produktų savo asmeniniams ar šeimos, bendruomenės poreikiams gaminimu arba auginimu, nevykdant prekybos.

Palivarkas – feodalo dvaro padalinys su ūkiniais pastatais ir žemės valda.

Rinka – mainų ir prekybinių santykių visuma.

Trilaukė sėjomaina – žemės sklypo padalijimas į tris kasmet paskirtį keičiančius laukus: juodojo pūdymo, žiemkenčių, vasarojaus.

Urbanizacija – visuomenės socialinio ir kultūrinio gyvenimo kaitos procesas, kurio metu auga miesto gyventojų skaičius, formuojasi ir pasklinda miestietiška gyvensena.

Valakas – žemės sklypas, 21.3 hektaras.

Valakų reforma – tai XVI–XVII a. pr. Lietuvoje vykęs žemės valdymo pertvarkymas (žemės reforma), pirmiausia vykdytas dalyje LDK valdovo valdų, o vėliau ir visose (didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas tai įtvirtino įstatymu). Pasekę valdovo pavyzdžiu, šią reformą įgyvendino ir LDK didikai.

Vekselis skolos vertybinis popierius (dokumentas), turintis tam tikrą, jame nurodytą piniginę vertę.